Tel.: 327 531 225  |   

Registrace sdružení

Zveřejněno 6. 1. 2013 22:29
13.05.2008 ... Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo občanské sdružení:

název: Ručičky, o. s.

IČO: 22736387

číslo účtu: 229930994/0300,

sídlo sdružení: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

telefon: 327 531 225

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: http://www.zs-okruzni.cz
předsedkyně o.s. Ručičky - Mgr. Zdeňka Kunčická
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty ke stažení

{cwattachments}

Stanovy z.s. Ručičky

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Ručičky, o.s.

Stanovy občanského sdružení Ručičky, o.s. (dále jen sdružení) dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Sdružení má název Ručičky, o.s.

1.2. Sdružení je založeno při Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

1.3. Sídlo sdružení je na adrese Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, 285 22

1.4. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 2.

CHARAKTER SDRUŽENÍ, ČINNOST SDRUŽENÍ, POSLÁNÍ A CÍL ČINNOSTI

2.1. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

2.2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.3. Hlavní (zájmová) činnost

2.3.1. Sdružení je založeno k podpoře a k rozvoji školních a mimoškolních aktivit žáků Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.

2.3.2. Sdružení chce podporovat a rozvíjet spolupráci žáků, rodičů, zákonných zástupců, pedagogů a ostatních pracovníků školy, zajišťovat pro ně výchovné, vzdělávací, popřípadě tematické rekreační akce.

2.4. Vedlejší (doplňková) činnost

2.4.1.Cílem vedlejší (doplňkové) činnosti občanského sdružení je získávat finanční prostředky pro uskutečňování činnosti zájmové.

2.4.2. Sdružení se bude podílet na rozšíření školních pomůcek a potřeb pro školní i mimoškolní činnosti žáků.

2.4.3. Sdružení bude poskytovat poradenskou, informační a osvětovou činnost v oblasti speciálně – pedagogické péče o žáky se zdravotním postižením.

2.4.4. Sdružení bude organizovat sběr druhotných odpadových surovin, pořádat prodejní výstavy prací žáků školy.

Čl. 3

PRÁVA A POVINOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ

3.1. Vznik členství

3.1.1. Členem sdružení může být fyzická nebo právnická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení.

3.1.2. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší členské schůzi prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

3.2. Člen sdružení má právo

3.2.1. Účastnit se jednání členské schůze.

3.2.2. Volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů.

3.2.3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.

3.2.4. Podílet se na praktické činnosti sdružení.

3.3. Člen sdružení má povinnost

3.3.1. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení.

3.3.2. Aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

3.3.3. Účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

3.4. Členství ve sdružení zaniká

3.4.1.Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení.

3.4.2. Úmrtím člena sdružení.

3.4.3. Zánikem sdružení.

3.4.4. Vyloučením člena sdružení členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

Čl. 4

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

4.1. Strukturu sdružení tvoří členská schůze a rada sdružení.

4.2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně, aby:

4.2.1. schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

4.2.2. zvolila radu sdružení a případně ji odvolala,

4.2.3. projednala zprávu o hospodaření sdružení předloženou radou sdružení,

4.2.4. schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou radou sdružení,

4.2.5. schválila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

4.2.6. schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

4.2.7. rozhodla o zániku sdružení.

4.3. Zasedání členské schůze sdružení svolává rada sdružení. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

4.4. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Rada sdružení je tříčlenná a řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené jí členskou schůzí. Jednotliví členové rady jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 5

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

5.1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.

5.2. Prostředky na svoji činnost získává sdružení z členských příspěvků, jejichž výši stanoví členská schůze, ze sponzorských darů, dotací, grantů, odkazů a z příjmů z vlastní činnosti.

5.3.Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cíle sdružení dle čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 6

ZÁNIK SDRUŽENÍ

6.1.Sdružení zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň dvoutřetinová většina účastníků členské schůze.

6.2.Pro zajištění likvidace sdružení se na členské schůzi, která rozhodla o zániku sdružení, ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku sdružení.

Čl. 7

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

7.1.Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

7.2.Tyto stanovy byly přijaty schůzí přípravného výboru a nabývají účinnosti dnem registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra.