rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Stejně jako v minulých letech, i letos se naše škola zapojila do celostátní akce „Ukliďme svět“. Přestože byla naše úklidová četa výrazně oslabena o nepřítomné spolužáky, podařilo se nám vytvořit tři družstva, která se vydala za úklidem. Někteří si vyklidili od odpadků cestu do školní jídelny a prostranství dětského hřiště, jiní uklízeli Náměstí Míru a přilehlé okolí, poslední četa se vydala po cyklostezce. A kupodivu odpadků po Zruči bylo tentokrát výrazně méně, za což patří místním obyvatelům dík.

 

Ve středu 15. září nám vyšlo krásné počasí na sportovní aktivity venku. Měli jsme radost, protože jsme měli v plánu školní kolo v lehké atletice. Poučeni o bezpečnosti při sportování, jsme se dopoledne vydali (celá škola) do sportovního areálu Na Pohoří. Zde každý žák dostal číslo a s ním soutěžil ve 3 disciplínách: skok do dálky, hod do dálky kriketovým míčkem a běh na 60 m. Všichni přítomní se snažili, aby podali co nejlepší výkon. Na závěr jsme si společně slíbili, že budeme pilně celý rok trénovat a cvičit a na konci školního roku budou výsledky lepší a zvládneme i dlouhý běh, který jsme na začátku školního roku vynechali, jelikož jsme neměli natrénováno. A protože nám zbyla chvíle času do oběda, využili jsme jí pro hru „Na rybáře“. Po hře jsme se vrátili do školy a s chutí se rozešli na oběd a s napětím očekávali vyhodnocení.

 

 

Vyhlášení volného dne

Ředitelka Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

vyhlašuje

na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

na den 27. září 2021 volný den z organizačních důvodů pro obě pracoviště i školní družinu.

Odůvodnění:

V tento den nevaří školní jídelna ZŠ Zruč n. S. a ani ZŠ Uhlířské Janovice.

 

 

Konec prázdnin a začátek školního roku mívá pro mnohé žáky hořkou příchuť. Abychom tento pocit trochu zmírnili, hned druhý týden školního roku 2021/2022 po zahájení školní docházky jsme se vzájemně domluvili, že si osladíme alespoň hodiny pracovního vyučování.  Ve středu se vařil puding s piškoty. Žáci s radostí vařili a všichni si na vanilkovém pudingu velmi pochutnali. Podělili se i o mytí nádobí a těšili se na čtvrtek, protože další akcí v kuchyni bylo pečení jablečného závinu, s jehož přípravou mají žáci ve škole už zkušenosti.

 Při pečení závinu se žáci zodpovědně podělili o strouhání domácích jablek, těsto bylo připravené, stačilo jen stočit a záviny se mohly péct. Za chvíli se školou linula líbezná vůně, která ovoněla i celý areál školy. Než se závin dopekl, chlapci připravili venkovní učebnu a závin s kakaem se mohl podávat.

Všem se toto sladké a voňavé pracovní vyučování líbilo.

 

 

 

 

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

V případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech.

 

 

 

 

První dny nového školního roku a slunečné páteční dopoledne se přímo nabízely k zářijovému cvičení v přírodě. První vyučovací hodinu jsme společně věnovali ochraně člověka za mimořádných událostí, konkrétně jsme si povídali o tom, jak si chránit svoje bezpečí. Pak už jsme se po jednotlivých třídách vydali do blízkého okolí. Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly, věnovali pozornost dopravním situacím i značkám a pozorovali přírodu. Někteří dokonce zvolili delší trasu, takže ke zpáteční cestě využili veřejnou dopravu a do Zruče se vrátili vlakem.

 

 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná 1. září 2021 v 7:50 hodin.

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen.

 

 Preventivní screeningové testování:

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. První test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem antigenními testy GENRUI testy -  postup testování v níže uvedeném odkazu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a škola zkontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

 

 Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

 

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

 

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

 

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

 

MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.

 

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.

 

Opakovaná edukace.

 

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

 

Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

 

— Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

 

— Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

 

 

Druhý srpnový týden prožily některé paní učitelky naší školy v  půvabném koutu jižní části republiky – v  České Kanadě. Z vesničky Podlesí zasazené pod zříceninou majestátního hradu Landštejna vycházely na turistické trasy do blízkých i vzdálenějších míst této malebné krajiny. Při svém putování navštívily město Jindřichův Hradec, kochaly se pohledy do okolí z  kostelních věží ve Slavonicích a Dačicích, užívaly si ticha a samoty na lesních turistických stezkách. Nejen odpočaté učitelky, ale i jejich nabyté poznatky a zážitky jistě ocení žáci v prvních zářijových dnech blížícího se nového školního roku.

Podkategorie