rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Povinnost nosit ve škole roušky

Povinnost nosit roušky ve škole nastane tehdy, když se zhorší epidemická situace. Opatření se bude vázat od druhého, oranžového stupně rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19. (Nosit roušky bude nutné jen v okresech, které budou na pravidelně zveřejňované mapě rizika označené oranžovou nebo červenou barvou. Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.)

Pohyb žáků ve škole

- Zaměstnanci, zákonní zástupci a žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen, jednání budou probíhat ve Zruči n. S. v prostoru před sborovnou nebo před šatnou školy, v Uhlířských Janovicích ve vestibulu školy.

- Žáci si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem a provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. V budově školy - Dle možností školy bude minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně a to s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.).

- U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, které budou pod vedením pedagogického pracovníka žáci používat.

- Žáci budou používat vysoušeče rukou nebo ručníky na jedno použití.

- Bude zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. - Bude probíhat průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí ze školy po skončení vyučování. - Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude prováděna vícekrát denně.

- Denně se bude provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.

- Úklid povrchů a ploch se bude provádět na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

- Dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí se bude provádět několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

- Vyučující v PC učebně provedou desinfekci klávesnice, počítačové myši a pracovní plochy vždy na konci hodiny.

Možnosti výuky

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

• Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy

– žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka

– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.

3. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole

- neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, nutná izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

• Výskyt onemocnění covid-19 u žáka

- Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

- Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáka zákonné zástupce a svého zřizovatele.

- Oznámení o mimořádných situacích spojených s onemocněním covid-19 žáka, zaměstnance budou předávány vedení školy prostřednictvím pedagogických pracovníků a zákonných zástupců. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Ve Zruči n. S. , 26. 8. 2020, Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

1. září 2020 v 8:00 hodin začíná nový školní rok na obou pracovištích školy.

Ve Zruči nad Sázavou začneme školní rok 2020/2021 ve škole s novými okny. Zřizovatel Středočeský kraj škole poskytl finance na výměnu oken v celé budově.

Seznam věcí, které potřebuje žák k 1. září

 

Školní potřeby (označit příjmením)

 

 • tepláková souprava, tričko, sportovní boty do tělocvičny, sportovní boty na ven

 • přezůvky do školy

 • notýsek

 • kufřík na výtvarné potřeby (temperové barvy 12ks, vodovky, lepidlo tuhé (nejlépe Kores), nůžky, štětce, kelímek, pastelky, fixy, obyčejná tužka)

 • 10 čtvrtek A4

 • barevné papíry

 • sešity a obaly na sešity (dle upřesnění učitele)

 • rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou (3. – 9. ročník ZŠ), kružítko, úhloměr (5. – 9. ročník ZŠ)

 

 

 Jaro letošního školního roku nikomu z nás radost neudělalo, neboť bylo poznamenané koronavirovou pandemií. Jakmile se však 25. května otevřela školní vrata a vrátka, zasedli jsme my, prvostupňoví, do lavic. Ani nám nevadilo, že výuka byla trošku jiná, společné sdílení prožitků nám vše dostatečně vynahradilo. Červen utekl jako voda a nastal čas se zase rozloučit. Než si však budeme užívat prázdninové pohody, neporušili jsme ani letos tradici a společně si udělali na zahradě buřtíkový dýchánek. Přejeme všem spolužákům i paním učitelkám krásné léto a následně poklidný návrat do nového školního roku.

 

 

 Vysvědčení pro žáky naší školy bude předáno ve škole 30. 6. 2020 během první vyučovací hodiny. Do školy bude mít vstup pouze ten žák, který předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonnými zástupci nebo zástupci DD a do školy nebudou moci vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění.

Všichni žáci nejpozději 30. 6. 2020 přinesou do školy učebnice a odnesou si ze školní budovy všechny osobní věci (cvičební úbory, přezuvky, kufříky,…)

 

S účinností od 1. června 2020 se škola otevírá i pro žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále pro žáky 1. stupně a od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně. Docházka není pro žáky povinná, z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Zahájení vzdělávacích aktivit: 1. června žáci základní školy speciální a 1. stupeň; 8. června  žáci 2. stupně a pro něbude umožněna přítomnost ve škole z následujících důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace
 • setkání s vyučujícím navazující s výukou na dálku (objasnění nebo upevnění učiva)
 • hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny
 • socializační aktivity
 • vyzvednutí si školních potřeb a osobních věcí, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek a školních potřeb
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 Zůstává povinnost zákonných zástupců omlouvat žákovu nepřítomnost ve škole buď osobně nebo telefonicky první den absence a následně záznamem do žákovské knížky.

Před prvním vstupem žáka do školy má zákonný zástupce povinnost podepsat rozšířené čestné prohlášení.

pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (588 KB)

Příchod ke škole a pohyb před školou ode dne 25. 5. 2020

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— - před školou se nebudou žáci shromažďovat, budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

—-  všechny osoby nacházející se před školou mají povinnost zakrytí úst a nosu.

- — žáky před školou vyzvedává třídní učitelka

- — čas příchodu žáků ke škole je od 7:40 do 7:50

- — režim odchodu žáků ze školy: odchod v 11:25 – 11:30 h tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Vstup do budovy školy ode 25. 5. 2020

- je umožněn pouze žákům 1. stupně speciální třídy pro žáky s vadami řeči (jedná se maximálně o 5 žáků, reálně přihlášeni 3 žáci, tj. JEDNA SKUPINA), nikoliv doprovázejícím osobám

- je povolen pod podmínkou odevzdání Čestného prohlášení

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,

   resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy  

- provoz v šatně organizuje pedagog (měření teploty, desinfekce rukou, kontrola roušek), stejně tak ve třídě a ve společných prostorách školy.

Přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo                přijetí od 1. 9. 2020

1/2020/UJ                           zrušeno, převedeno na jinou školu

2/2020/Z                             přijato

3/2020/UJ                           přerušeno 

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy        

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400

bude do 30. 6. 2020 uzavřena. Nadále bude realizovat vzdělávání na dálku.

 

Výjimkou je speciální třída pro žáky s vadami řeči, která od 25. 5. 2020 ve Zruči n. S.

obnovuje osobní přítomnost žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit mailem, telefonicky

zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 třídní učitelce. 

Účast žáků na vyučování však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce).

Mgr. et. Bc. Jana Marečková

Ředitelka školy

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Okružní 643

285 22 Zruč nad Sázavou

Tel.: 327 531 225

Mob.: 734 445 835

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web.: www.zs-okruzni.cz

Podkategorie