rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná 1. září 2021 v 7:50 hodin.

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen.

 

 Preventivní screeningové testování:

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. První test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem antigenními testy GENRUI testy -  postup testování v níže uvedeném odkazu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a škola zkontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

 

 Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

 

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

 

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

 

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

 

MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.

 

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.

 

Opakovaná edukace.

 

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

 

Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

 

— Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

 

— Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.