rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Exkurze na Úpravnu vody Želivka 18. března 2015

Není úplně běžné procházet se objektem, kde se „vyrábí" pitná voda pro Prahu a města i vesnice v nejširším okolí. Nám se to podařilo. Škola realizuje projekt „Teď už víme přece, co se skrývá v řece", jehož garantem je Středočeský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, který se realizuje pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA. Součástí tohoto projektu je exkurze na Úpravnu vody Želivka Hulice. Vedení společnosti Želivská provozní nám vyšlo vstříc, a tak jsme ve středu 18. března strávili část dopoledne v zajímavých prostorách úpravny. Objektem nás prováděl pan Libor Rambousek a po celou dobu prohlídky trpělivě vysvětloval a odpovídal na naše dotazy. Při prohlídce fotografií nás seznámil s historií vzniku vodní nádrže Želivka a poté nám ukázal současný provoz. Viděli jsme „srdce" úpravny, kde dispečeři nepřetržitě sledují obrazovky a monitory, ve velkých akváriích jsme pozorovali pstruhy, kteří jsou prvními „hlídači" kvality vody, obdivovali jsme při práci ohromné pískové filtry, kde se voda zbavuje nečistot. V novějších objektech jsme se dozvěděli, proč se provádí ozonizace vody a jak se nakládá s odpadními kaly. Po prohlídce úpravny vody jsme se došli podívat na hráz vodního díla Želivka, odkud voda na úpravnu přitéká.

Prohlídka Úpravny vody Želivka byla zároveň součástí projektového týdne „Voda a život v ní", který právě v tomto týdnu probíhá na naší škole.

Badatelské dopoledne – 15. dubna. 2015

Součástí projektu „Teď už víme přece, co se skrývá v řece", jehož garantem je Středočeský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, byl projektový den s názvem „Bádám, bádáš, bádáme". Kde jinde se dá lépe bádat, než v řece Sázavě, v místech přímo pod školou. Středeční dopoledne proto strávili žáci I. třídy na břehu řeky a pomocí šikovných pomůcek z badatelského baťůžku se snažili vylovit ze Sázavy co nejvíce živých organismů. A dařilo se. Pod lupou se to během chvíle začalo hemžit nejroztodivnějšími vodními živočichy. Vedle hbitých pijavic se snažili utéct ze zajetí potápník či larvy vodomilů. Nejpočetnějšími úlovky však byly odumřelé schránky bezobratlých členovců. V následující hodině přírodopisu byli živočichové podrobeni podrobnému studiu pod mikroskopem. Podle internetových obrázků žáci společně identifikovali plovatku bahenní, jepici, chrostíka a drobné kroužkovce. Po důkladném prozkoumání a zdokumentování byli živí tvorové propuštěni zpět na svobodu. Příště čeká na žáky průzkum sázavských vod na horním toku – v oblasti Stvořidel.

Třídenní průzkum vod na Stvořidlech 11. – 13. května 2015

Závěrečnou etapou projektu „Teď už víme přece, co se skrývá v řece", který realizovala naše škola s podporou Středočeského kraje pod záštitou náměstka hejtmana PhDr.et Bc. Marka Semeráda, MBA, byla třídenní vlastivědná exkurze. Tu jsme spolu se žáky uskutečnili ve dnech 11. – 13. května 2015 na Stvořidlech. Cílem výjezdního pobytu bylo zkoumání vodních živočichů žijících v řece Sázavě právě v místech přírodní rezervace. Součástí našeho výzkumu bylo i prozkoumání vody v lesní studánce, jejíž pramen vyvěrá pod vrcholem kopce Melechov. První den jsme cestou ze Smrčné do penzionu Stvořidla prozkoumali terén a pozorovali „obyvatele" břehů z říše živočišné i rostlinné. Po ubytování jsme se vydali v pozdních odpoledních hodinách na průzkum lesa, který obklopuje stráně obou břehů Sázavy. Čas po večeři jsme věnovali sportovním aktivitám a brzy ulehli do postelí, abychom nabrali síly na následující, téměř vědecký den. Za úterního slunného rána jsme se vydali na blízký kopec Melechov. S nadšením a plni očekávání jsme vystoupali těsně pod vrchol, abychom odebrali vzorky průzračné vody z Melechovské studánky. První předběžné šetření nám kromě smrkových jehliček a pylových zrnek nic neukázalo. Podrobné zkoumání nás čekalo až na základně. Tady byl vzorek podrobně probádán pod lupou i mikroskopem a výsledek byl stejný – ve vodě Melechovské studánky nejsou žádné stopy po živých organismech. Tento výsledek potvrdil náš předpoklad, že ve studánkách je výrazně méně živých organizmů než ve středním toku řeky. Odpoledne jsme se věnovali průzkumu vody v Sázavě. Hned na první pohled bylo patrné, že řeka nám poskytne mnohem více objektů živočišné říše k probádání. S vybavením badatelského baťůžku se nám podařilo nasbírat úctyhodný počet nejrůznějších obyvatel vodní říše, který jsme vzápětí podrobili důkladnému prozkoumání. Pomocí klíče k určování vodních bezobratlých živočichů jsme identifikovali pijavice hltanovky a chobotnatky, larvy jepic a potápníků, poznali jsme chrostíky i okružnatky. Získané poznatky jsme si pečlivě zapsali a nalezené živočichy nakreslili. Závěr našeho pozorování byl jednoznačný: ve vodách Sázavy z oblasti Stvořidel jsme našli více druhů vodních živočichů než v řece protékající Zručí nad Sázavou. Poslední den vlastivědné exkurze jsme se vydali do Sluneční zátoky, kde kdysi tábořil Jaroslav Foglar se svými skauty z Pražské Dvojky. A pak už nezbylo, než se vydat okolo Sázavy do Ledče, odkud jsme se vlakem vrátili domů. Třídenní pobyt v přírodě spojený s průzkumem místních vod nás nejen obohatil o nové informace a poznatky, ale poskytl nám i spoustu nových společně prožitých zážitků.