rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zveřejňování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ve znění zákona č. 227/2009 Sb. v platném znění

Poskytování informací dle § 4

1) Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním na http://www.zs-okruzni.cz/

Zveřejňování informací dle § 5

1) Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 pro informování veřejnosti ve sborovně a ředitelně zveřejňuje a umožňuje pořízení kopií, těchto informací:

2) 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost – viz. Zřizovací listina vydaná Středočeským krajem. Škola sdružuje: základní školu praktickou, základní školu speciální a školní družinu

b) organizační struktura: plochá, všichni zaměstnanci podřízeni ředitelce školy (statutární zástupce); jedná se o dvoustupňové řízení, ve škole je jeden statutární zástupce ředitelky školy, informace jsou dostupné u ředitelky školy

místo a způsob, jak získat příslušné informace:

  • oslovením ředitelky školy nebo její zástupkyně
  • podat žádost lze písemně k rukám ředitelky školy
  • podat stížnost – ústně (bude učiněn zápis do knihy stížností) nebo písemně k rukám ředitelky školy
  • předložit návrh, podnět či jiné dožádání - písemně k rukám ředitelky školy
  • obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob - od ředitelky školy

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat: odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy je možno podat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím ředitelství  Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat: platí dodržování všech platných právních předpisů.

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: přehled nejdůležitějších předpisů je k nahlédnutí u ředitelky školy v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin.

f) sazebník úhrad za poskytování informací: účtováno je kopírování a papír

g) výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18): je uložena u ředitelky školy a zveřejněna na : http://www.zs-okruzni.cz

3) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv2b) podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii: vše je dostupné u ředitelky školy v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin.

4) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643  tyto informace zveřejní na : http://www.zs-okruzni.cz.  (O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích bude zveřejněna doprovodná informace vyjadřující jejich obsah.)

5) Ochrana utajovaných informací podle § 7

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, Základní škola, Zruč nad Sázavou ji neposkytne, stejně jako informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643  poskytne informace jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

6) O postupu při poskytování informace bude pořízen záznam.