rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 • Jsme malotřídní základní škola s prvním i druhým stupněm. Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §44 a §16 odst. 9 zákona školského zákona v platném znění a prováděcími předpisy. Máme odloučené pracoviště v Uhlířských Janovicích, Komenského 400. Na obou pracovištích je zřízena školní družina.
 • Budova školy je ve Zruči n. S. v Okružní ulici č.p. 643 přízemní, je umístěna v zahradě a má bezbariérový přístup. V Uhlířských Janovicích je škola umístěna v polovině budovy Města Uhlířské Janovice v ulici Komenského, č.p. 400 společně s Českou poštou (druhá polovina budovy) v přízemí a 2 patrech a také má bezbariérový přístup.
 • Na obou pracovištích se specializujeme na praktickou výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) a zdravotním postižením (mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým).Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zákonného zástupce žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem žáka. Poskytujeme žákům podpůrná opatření dle doporučení specializovaného pracoviště.
 • Vyučujeme žáky 1. i 2. stupně základní školy podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola jako zahrada I" (minimálními očekávané výstupy) a od 1. 9. 2019 pro žáky 1. stupně vznikla speciální třída pro žáky vadně mluvící, kde probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola jako zahrada I" – očekávané výstupy základního vzdělávání. Dobíhající školní vzdělávací program Škola jako zahrada bude ukončen ve školním roce 2019/2020. Vyučujeme i žáky základní školy speciální podle školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada II.
 • V naší škole jsou  vyučováni žáci všech 9 ročníků, případně i 10. ročníku ZŠ speciální ve třech třídách ve Zruči n. S. a také na odloučeném pracovišti v Uhlířských Janovicích, Komenského 400 také ve třech třídách.
 • Každá třída je naplňována od 6 do 14 žáků (ZŠS 4 - 6 žáků). Tento malý třídní kolektiv umožňuje intenzivnější vzájemný kontakt mezi učitelkou a žákem.
 • Tempo výuky se snažíme žákům individuálně přizpůsobit.
 • Ve škole je ve Zruči n. S. pro žáky zřízena účelově vybavená herna, která slouží obzvláště těm, se kterými pracuje asistentka pedagoga. Žáci zde využívají rehabilitační pomůcky, hrají na různé hudební nástroje, při hrách si rozvíjejí  myšlení a motoriku.
 • Všichni žáci mají přístup na internet pod vedením učitelky a při výuce využívají velké množství výukových programů na PC, notebooku, interaktivní tabuli nebo na tabletech. V Uhlířských Janovicích je zřízena samostatná počítačová učebna, ve Zruči n. S. je počítačový kout.
 • Od 3. ročníku učíme žáky základům anglického jazyka.
 • Používáme moderní metody výuky a pravidelně zařazujeme projektové vyučování, při němž se sami žáci stávají aktivními účastníky výuky.
 • Pro praktickou výuku využívají všichni žáci i žákyně kuchyňku, kde se učí základům vaření, pečení a stolování.
 • Žáci i žákyně se učí praktickým dovednostem ve vybavené školní dílně.
 • Velká oplocená zahrada je ve Zruči n. S. celoročně využívána jak pro praktické vyučování, tak i k odpočinku a relaxaci žáků. V Uhlířských Janovicích žáci navštěvují také školní zahradu nedaleko školy.
 • Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu, kde si mohou hrát, číst, relaxovat, učit se zábavnou formou různým dovednostem a věnovat se dalším oblíbeným činnostem.
 • Na obědy do školní jídelny chodí žáci  na obou pracovištích s doprovodem pedagoga nebo v rámci školní družiny.
 • Ve spolupráci se z.s. Ručičky zajišťujeme pro žáky nejrůznější besedy, exkurze, výlety, organizujeme kulturní a sportovní činnosti.
 • Ve škole je žákům i jejich rodičům a zákonným zástupcům vždy plně k dispozici nejen ředitelka školy, ale i školské poradenské pracoviště (výchovná poradkyně a metodička prevence) a třídní učitelky.
 • Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost si vybrat z pestré škály učebních oborů a tak se dobře uplatnit v budoucím životě.
 • Snažíme se vychovávat ze žáků nejen vzdělané, ale hlavně slušné, vyrovnané a zodpovědné jedince.