rucickaLogo školy vyjadřuje myšlenku soudržnosti a vzájemné pomoci žáků a pedagogů

Telefon: +420 327 531 225 / E-mail: zruc@zs-okruzni.cz

slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07

Nepřehlédněte

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

vyhláška č. 189/2014 Sb. - externí odkaz

Zřizovatel školy

 

Středočeský kraj
(právní forma kraj)
IČ 70 891 095
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním. Děkuji.

Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy

 

 

Ve školním roce 2020/2021 NEPOKRAČUJE SBĚR STARĚHO PAPÍRU, SBĚR HLINÍKU POKRAČUJE.

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.

Plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy od čtvrtka 10. 9. 2020 se zatím  netýká přímo výuky ve třídách, ale ve společných prostorách (chodby, šatny, školní jídelna,..).

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

-  žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy.

Více informací: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

 

Postup PPP SK ve věci vyšetřování školní zralosti:

Provoz poradny je pozastaven, nepřijímáme nové žádosti, nevydáváme zákonným zástupcům zprávy ani z pochopitelných důvodů klienty nevyšetřujeme.

Rodičům, kteří do 16.3.2020 požádali u svého dítěte o vyšetření školní zralosti (a tímto mailem i školám) sdělujeme, že po skončení nouzového stavu bude vyšetřování školní zralosti prioritou PPP. Doporučujeme uvést u zápisu, že rodiče žádají odklad školní docházky. Školy zahájí správní řízení, které bude ukončeno po doručení potřebných podkladů rozhodnutím ředitele školy o odkladu školní docházky.

Zaslala: PhDr. Martina Skalníková, psycholog, vedoucí pracoviště

 

Speciální třída pro žáky s vadami řeči bude pokračovat i ve školním roce 2020/2021. Podle potřeb dětí může být rozšířena i na jiné speciální vzdělávací potřeby dle doporučení školského poradenského zařízení.                                           

Škola nabízí:

  • malý kolektiv dětí
  • speciálně pedagogickou péči
  • péči školního logopeda přímo ve škole
  • individuální přístup
  • po vyučování místo ve školní družině
  • možnost přestupu žáka z jiné školy do 2. – 5. ročníku (nutno individuálně projednat s ředitelkou školy)

Další potřebné informace získáte na telefonním čísle 734 445 835, kde je rovněž možné domluvit si schůzku s ředitelkou školy.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Kromě jiného:

od 13. března od 12.00 hodin platí mimořádné opatření nařizující, že všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: více na www.vládacr.cz

 

771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 h  do 19:00 h

V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 h do 9:00 h. 

Na tyto linky, prosíme, neposílejte SMS.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Prosíme Vás, abyste této možnosti využili, jen tak nebude informační linka v pracovní době přetížená a dříve se dovoláte. Děkujeme.

NA HYGIENICKOU STANICI PROSÍME, NECHOĎTE OSOBNĚ.

Doporučení MZ ČR občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie viz:   http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html 

 

Sledujte tyto stránky:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

 

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Tiskopis ke stažení